Holdstart hver 6. uge

Tilmeld dig dit kørekort hold i dag

Tilmeld

GDPR

Dalls Køreskole lever til enhver tid op til gældende Europæiske persondataforordning.

Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Dalls Køreskole v/ Kasper Dall, CVR.NR: 30026586, Telefon: 53771825, E-mail: kasper@dallskoereskole.dk

Hvorfor behandler vi personoplysninger og med hvilket formål:

Vi behandler de persondata, som er nødvendige for at gennemføre køreundervisning eller kørelæreruddannelse. Dette til brug for gennemførelse af undervisning samt indstilling til og gennemførelse af teoretisk og praktisk prøve.

Hvilke data behandler vi:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, CPR-nummer, fødeland, betalingsoplysninger, samtykkeerklæring, evt. navn og cpr.nr. på indehaver(e) af forældremyndighed ved samtykkeerklæring for kørekort til 17-årige, billede af evt. Sundhedskort, billede af evt. opholdstilladelse, lægeerklæring, portrætfoto, status på køreuddannelsen, evt. korrespondance mellem politi og elev, evt. relevante kursusbeviser samt aftale om uddannelse til kørelærer til kategori B.

Stemningsbillede

Hvad er vores grundlag for lovlig behandling af persondata og følsomme persondata:

Vores aftale med eleven/aspiranten om undervisning, jfr. Færdselsloven, Bekendtgørelse om kørekort samt Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere. Vi behandler kun straffedomme eller andre lovovertrædelser, når det er nødvenligt for vores arbejde med eleven/aspiranten i forbindelse med afviklingen af undervisningen. Eksempelvis eventuelle oplysninger om overtrædelse af Færdselsloven ifm. kontrollerende prøver. Eventuelt ANT-kursusbevis. Kursusbevis vedrørende pædagogisk undervisningsforløb.

Hvilke personer eller virksomheder eller institutioner videregiver vi persondata til inden- og udenfor EU:

 • Politiet og tilsynsførende.
 • Eventuelt samarbejdende kørelærere.
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg (pligt jfr. Bekendtgørelse om kørekort).
 • Ved "særlig køreundervisning" forevises Borgerservice og forbliver hos køreskolen.
 • Eventuel tilmelding af elever til udbydere af online undervisningsprogrammer (f.eks. Drive4You, Køreklar, Teoriundervisning.dk).
 • Drive.dk
 • Eventuel ekstern underviser i førstehjælp.
 • Kommunernes Landsforening som ansvarlig for Køreprøvebooking.dk.
 • Kommunikation med elever via sms eller messenger.
 • Generel kommunikation med Borgerservice, Politi og Politiets Administrationscentre.
 • Facebook – tilsluttet EU-US Privacy Shield aftale.
 • Borgerservice.
 • Færdselsstyrelsen.
 • Vi videregiver med elevens samtykke personoplysninger som billeder til eksempelvis Facebook, Instagram, Youtube (Google) og Snapchat (Snap Inc), som alle er tilsluttet EU-US Privacy Shield aftalen.

Hvordan håndteres fysiske dokumenter:

Ansøgning om Kørekort, Aftale om Kørelæreruddannelse til kategori B, Lektionsplan, Tilmelding og øvrige dokumenter relateret til elevens køreuddannelse eller kørelæreruddannelse ved Dalls køreskole fremvises for en kommunal instans ifm. godkendelse af elevens ansøgning, samt politiet ifm. afholdelse af elevens køreprøver. Ansøgningen overdrages til politiet efter bestået praktisk prøve. Ifm. uddannelse til kørerlærer til kategori B overdrages relevant materiale til Prøvekommissionen med henblik på gennemførelse af relevante prøver.

Efterfølgende lagres dokumenterne i 2 år på køreskolen. Dokumenterne makuleres efter 2 år.

Indtil endt køreuddannelse og kørelæreruddannelse kan dokumenterne medtages i skolevognen ved gennemførelse af den praktiske undervisning og prøve. I øvrig tid og efter endt uddannelse opbevares dokumenterne i køreskolen jf. rammerne i den Europæiske persondatalov. Dokumenterne opbevares for nuværende i aflåst skab.

Hvordan håndteres elektronisk data:

Elevens navn og telefonnummer opbevares på køreskolens telefon og computer, der er pinkodebestykket, efter endt uddannelse slettes navn og telefonnummer på telefon og computer.